Vedtægter

§ 1: 
Bestyrelsen består af 5 damer, som alle har været medlem af foreningen mindst 1 år. Opstilling til bestyrelsen sker ved henvendelse til formanden senest 1 måned før årets generalforsamling.

Indkomne forslag vedr. foreningen fremsendes senest 14 dage før generalforsamlingen til formanden til godkendelse af generalforsamlingen. 

§2:

Et bestyrelsesmedlem er valgt for en 2-årig periode.

§3:

Foreningens sæson og regnskabsår går fra 1. april til 31. marts.

§4:

Der afholdes generalforsamling i april måned. Dato og sted annonceres på hjemmesiden.          www.foreningendamerne.dk

§5:

Kontingent vedtages på generalforsamlingen og forfalder til betaling senest 31. marts. Det henstilles, at udmeldelse/pause af forening meddeles ved mail senest samme dato til foreningens kasserer.

§6:

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov.

§7: 

Bestyrelsen konstituerer sig ved 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Formanden har ansvar for foreningens virke.

Formanden og kasseren har fuldmagt til foreningens bankkonto.

Kasseren har ansvar for medlemslisten.

Kasseren udfærdiger foreningens regnskab, der revideres af en i forvejen udpeget revisor.

§8:

Såfremt foreningen ophører med at eksistere, skal formuen forlods bruges til dækning af foreningens skyldige udgifter.

Ovennævnte vedtægter er korrigeret og godkendt ved generalforsamlingen april 2022.