Vedtægter

§ 1: 
Bestyrelsen består af 5 damer, som alle har været medlem af foreningen mindst 1 år. Opstilling til bestyrelsen sker ved henvendelse til formanden senest 1 måned før årets generalforsamling. Indkomne forslag forelægges og godkendes af generalforsamlingen. 

§2:

Et bestyrelsesmedlem er valgt for en 2-årig periode.

§3:

Foreningens sæson og regnskabsår går fra 1. april til 31. marts.

§4:

Der afholdes generalforsamling i april måned. Dato og sted annonceres i hovedprogrammet, der udkommer ved sæsonens begyndelse.

§5:

Kontingent vedtages på generalforsamlingen og forfalder til betaling senes 1. Maj. Det henstilles, at udmeldelse/pause af forening meddeles ved mail senest samme dato til foreningens kasserer.

§6:

Bestyrelsen betaler halv kontingent og deltager gratis i årets arrangementer.

Kasserer og revisor er fritaget for kontingent.

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov.

§ 7:

Det tilstræbes, at der overføres max. 20 % af indeværende års kontingentindtægt til efterfølgende sæson. Dog tages højde for ekstraordinære udgifter i jubilæumsår.

§8: 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer.

Formanden har ansvar for det årlige program.

Formanden og kasseren har fuldmagt til foreningens bankkonto.

Kasseren har ansvar for medlemslisten.

Kasseren udfærdiger foreningens regnskab, der revideres af en i forvejen udpeget revisor.

§9:

Såfremt foreningen ophører med at eksistere, skal formuen forlods bruges til dækning af skyldige udgifter.

Er der herefter overskydende midler, skal disse doneres til Horsens Krisecenter for voldsramte kvinder.